Đơn xin học lại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN HỌC LẠI

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế

Phòng Đào tạo và Khoa …………………………………..

 

Em tên là: …………….................... Ngày sinh: ……....…..…Mã số HS:...............................

Lớp:………………….......….......... Khóa: ……............. ..… Điện thoại liên hệ: ....................

Địa chỉ:.................................................................................................................................................

Địa điểm học:......................................................................................................................................

Em viết đơn này xin đăng ký học lại môn học:

 

TT

Tên môn học

Số ĐVHT/ tín chỉ

Số tiết

Lý do học (học lại, học cải thiện điểm)

Đề nghị học ghép tại lớp
(do Khoa ghi)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Em xin cam đoan thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ quy chế và các quy định của nhà trường. Kính đề nghị Nhà trường quan tâm xem xét. Em xin chân thành cảm ơn!

Yên Thế, ngày ........  tháng ........ năm 20.........

Khoa .................................                                                          Người làm đơn

(Ghi đề nghị ghép lớp, ký và ghi rõ họ tên)                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Phòng Tài chính – Kế toán                                                     Phòng Đào tạo

    (Xác nhận đã nộp tiền, ký và ghi rõ họ tên)                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và đóng dấu)

Chia sẻ bài viết
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.